Globalization concept

Tiid fan flecht (ToF) sensors