Globalization concept

Non-inverting buffers en bestjoerders