Globalization concept

Buffers en bestjoerders omkeare