Globalization concept

ADC's mei hege snelheid (>10MSPS)